Skip to content

Sevim Ersir Sağlık ve Eğitim Vakfı / BURSEV
YÜKSEK ÖĞRENİM BURS YÖNERGESİ

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1
(1)
Sevim Ersir Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından, üniversitelerde öğrenim gören başarılı ve maddi olanakları yetersiz, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı öğrencilere burs verilmesine ilişkin uyulacak usul ve esasları düzenlemektir,
Kapsam
MADDE 2
(1)
Bu yönerge; Sevim Ersir Sağlık ve Eğitim Vakfı sürecin yönetilmesinden sorumlu, Burs Komisyonu tarafından öncelikli olarak sağlık alanında öğrenim gören lisans öğrencilerine karşılıksız verilecek burslar ve burs verme koşullarını kapsar.
Tanımlar
MADDE 3
(1)
Bu yönergede adı geçen;
a) Vakıf: Sevim Ersir Sağlık ve Eğitim Vakfı/BURSEV’i,
b) Yönetim Kurulu: BURSEV Yönetim Kurulunu,
c) Burs Komisyonu: Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan görevlendirilen komisyonu,
d) Öğrenci: Yükseköğretim lisans öğrencisini,
e) Öğrenim süresi: Azami öğrencilik süresini
f) GANO: Öğrencinin genel akademik not ortalamasını,
g) Kontenjan: Burs verilecek öğrenci sayısını,
h) Bursiyer: Burs almaya hak kazanan öğrenciyi,
i) Burs: Bu Yönerge hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı, İfade eder.

İkinci Bölüm

Burs Adaylık Koşulları, Aranan Nitelikler

Burs Adaylık Koşulları
MADDE 4
(1)
T.C. vatandaşı olmak,
(2) Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı çağdaş birey olmak,
(3) Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen-Edebiyat, Eğitim veya Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi olmak,
(4) Oğrencinin beyanı esas alınarak, maddi durumu yetersiz olmak,
(5) Başarılı olmak, (GANO’nun en az 2.5 üzerinde olması)
(6) Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi hariç hiçbir kurumdan burs almıyor olmak.
(7) Burs alacak öğrencilerin taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyet ve eğitim kurumlarından disiplin cezası almamış olması gerekir

Üçüncü Bölüm

Burs Türü, Burs Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanı

Burs Türü, Burs Kontenjanı, Burs Miktarı ve ödeme zamanı
MADDE 5
(1) Burslar karşılıksız olup, öğrenciye geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
(2) Her yıl Vakıf bütçesi dikkate alınarak, Burs Kontenjanları ve aylık burs miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Burslar 9 ay süreyle (ekim-haziran) her ayın biri (1) ile beşi (5) arasında öğrenci tarafından bildirilen banka hesap numarasına ödenir.

Beşinci Bölüm

Burs süresi, Başarı durumu ve Yükümlülük

Burs süresi, Başarı durumu
MADDE 8
(1)
Burs süresi 9 aydır,
(2) Burs almaya hak kazanan öğrenciler başarılı oldukları takdirde azami öğrencilik süresince bursları devam eder,
(3) Yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları sürece bursları devam eder,
(4) Başarısız öğrencilerin burstarı kesilir,
(5) Kayıt donduran öğrencilere o yıl için burs ödenmez,
(6) Yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrencilerin bursu kesilir,
(7) Bursu devam eden öğrenciler her yıl akademik takvim başlamadan transkriptlerini Vakıf Başkanlığına teslim ederler.
(8) Öğrenimini tamamlayan her öğrenci mezuniyet durumunu Vakıf Müdürlüğüne bildirir
Yükümlülük
MADDE 9- (1) Mezun olan bursiyer iş hayatına atıldıktan sonra olanakları elverdiği ölçüde kendisi gibi Türk gençlerine BURSEV aracılığı ile burs vermeyi vicdani bir hükümlülük olarak kabul eder.

Altıncı Bölüm

Diğer Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10- (1) Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 11- (1) BURSEV Burs Verme ve Takip Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu yönerge Vakıf Yönetim Kurulunun 08.10.2020 tarih ve 244 sayılı kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu yönerge hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu yürütür.

Back To Top